top of page

PROF. DR. ERHAN BÜYÜKAKINCI İLE TÜRKİYE VE DÜNYA POLİTİKASINA BAKIŞ

 

Seminer başlangıç tarihi: 4 Ekim 2016

Saat: 19.00 - 21.00 \  Her Salı

Seminerlerimizin temel amacı, 1940'lardan günümüze değin dünya politikasına yön vermiş olan temel olayları ele almak ve bunların paralelinde Türkiye dış politikasını etkileyen iç ve dış dinamikleri tartışmaktır.

 

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasıyla dünyada yaşanan gelişmeler (faşizmle savaş, güçler dengesi, soğuk savaş, NATO, vs.) ışığında Türkiye'deki iç ve dış politika gelişmeleri ele alınacaktır. 

Bu seminerler kapsamında ayda bir hafta güncel konuları içeren seminerlere yer verilecektir: ABD Seçimleri, darbe girişimi, mülteci sorunu, Brexit, NATO nereye gidiyor?, din ve politika ilişkisi, vb. gibi. 

MURAT YANKI İLE DİNLER TARİHİ

 

Seminer Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2016

Saat: 19.00 - 21.00 (Toplam seminer süresi 2 ay / Her Pazartesi)

 1. Ve 2. HAFTA: KADİM KÜLTLER VE YAHUDİLİK

Din ve inanç, insanın var oluşundan itibaren ortaya çıkan bir olgudur. İlk insanın ortaya çıkarmış olduğu bu inanç sistemi ilk olarak totemcilik ve animizm le başlamış ve özellikle coğrafyamızda Ana tanrıça, kutsal hayvan kültleriyle pekişmiştir. Bu bölümde inanç ve dinlerin oluşumunu ve bunların Anadolu’daki yansımalarını inceleyeceğiz. Mezopotamya ve Anadolu’nun bu kadim inançları daha sonra yerlerini Museviliğe bırakırlar.

Dönem geçtikçe fazla sofistike olmaya başlayan çok tanrılılık tek tanrı inancına evrilmeye başlamış ve bunun sonucunda ilk tek tanrılı din, Sümer dininin devamı ve Hırisityanlık ile Müslümanlığın öncülü olarak ortaya çıkmıştır. Adını Öğreticisi Hz. Musa’dan alan bu din Museviliktir. Bu bölümde Museviliğin kadim tarihi ve sonrasında bunun Anadolu ve İstanbul’a yansımalarını inceleyeceğiz.

 

3.– 6. HAFTALAR: HIRİSTİYANLIK

Museviliğin içinden doğan, hatta onunla kutsal kitabı paylaşan, Mezopotamya değerlerini antik Roma ve Yunan kültürü ile harmanlamasıyla modern dünyanın oluşumunda büyük rol oynayan Hıristiyanlığın renkli renkli tarihi 4 haftalık bir programda incelenecek.

İlk hafta Hıristiyanlığın doğuşu, Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın yaşamı, ve Anadolu coğrafyasının Hıristiyanlık açısından önemive bizim topraklarımızdan çıkan bir mezhep, Ortodoksluk anlatılacak.

İkinci hafta, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinin ardından dinsel siyasi bölünme sonucu ortaya çıkan ve Avrupa Ortaçağı’na damgasını vuran Katoliklik mezhebi incelenecek.Avrupa Ortaçağı’nın önemli kişilerinden söz edilecek.

Üçüncü hafta, Katolik mezhebinin içinden, ona protesto olarak çıkan ve adını da bu tavırdan alan Protestanlık mezhebi, döneminin önemli olayları ve aydınlanma çağına etkisi ile anlatılacak.

Dördüncü haftadaHıristiyanlık içindeki diğer mezhepler incelenecek. Doğu Hıristiyanlığının önemli mezhepleri Süryanilik, Ermenilik, Nasturilik; Tapınak ve Hastane Şovalyeleri tarikatlarından söz edilecek.

 

7. VE 8. HAFTA: SON DİN, MÜSLÜMANLIK

Musevilik ve Hıristiyanlıkla aynı coğrafyadan çıkarak dünyayı etkileyen son Semavi din, batıda Muhammed’in dini olarak da adlandırılan İslam yani Kurtuluşun dininin tarihi, zamanla derinleşen mezhep ayrılıkları, Anadolu’nun sıra dışı İslam mezhepleri ve Anadolu’nun, özellikle Osmanlı aracılığıyla bu dinin dünyasallaşmasındaki öneminden söz edilecek..

MISIR TARİHİ SEMİNERİ  

(MISIR TARİHİ UZMANI TURGAY TUNA)

 

 

Seminer başlangıç tarihi : 

 

Salı 11.00– 13.00  (Toplam süre 2 Ay)

 

 • 1. Hafta - Mısır Tapınakları

 • 2. Hafta - Tapınaklar ve Rahipler

 • 3. Hafta - Eski Mısır'ın Mumyaları

 • 4. Hafta - Piramitler ve Mezarlar

 • 5. Hafta - Mısır Bilimi ve Egyptologlar

 • 6. Hafta - Monoteist Firavun Akhenaton ve Güzeller Güzelli Nefertiti

 • 7. Hafta - Tutankhamon ve Lanetleri

 • 8. Hafta - Eski Mısır'da Gündelik Hayat

 

“AVRUPA TARİHİ VE DÜŞÜNCESİ

(PROF. DR. ERHAN BÜYÜKAKINCI)

 

 

Seminer başlangıç tarihi :

Çarşamba 11.00 - 13.00 (Hafta içi grubu)

Cumartesi 11.00 - 13.00 (Hafta sonu grubu)

 

Bu seminerlerimizin temel amacı, Antik çağlardan günümüze değin dünya politikasına yön vermiş olan Batı toplumlarının geçirmiş oldukları düşünsel, sosyo-politik değişimleri gözlemlemek ve bunların topluma ve kültür yapılarına olan etkilerini tartışmaktır. “Avrupalılık” kavramının hem tarihsel hem düşünsel hem de toplumsal temellerini görmek ve tartışmak, bizlere Avrupalı (ya da Batılı) olanlar ile olmayanlar arasında ikiye ayrılmış bir dünya haritasını fark etmemize ve sorgulamamıza yardımcı olmaktır.

 

Sırasıyla Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemleri (hem tarihsel hem felsefi kaynaklarıyla), Hıristiyanlığın çıkışı ve din-devlet ilişkileri, Ortaçağ ve Rönesans Avrupa’sı (din-politika çatışması), mezhep çatışmalarıyla 30 Yıl Savaşları ve Vestfalya düzeni ele alınacak ve bu değişimlerle ortaya çıkan düşünsel platformlar tartışılacaktır (Antik Yunan felsefesi, Hıristiyanlık düşüncesi, İslam felsefesi, Rönesans düşünürleri ve Hümanizma, Rasyonalizm). Her tartışma başlığının sonunda konuların görsel malzemeyle desteklenebilmesi için toplum değişkenleri ve bunun toplum ve kültür üzerindeki etkilerine dair projeksiyon gösterileri sunulacaktır.  

TURGAY TUNA’DAN  YUNAN  MİTOLOJİSİNİN EFZUNLU, BİRBİRİNDEN GÜZEL ÖYKÜLERİ….

 

 

Seminer başlangıç tarihi : 

(Toplam süre 2 Ay)

 

 

Kainatın kuruluşu

Titanlar ve Kiklopslar

Çocuklarını yutan dev Uranos

Tanrılar Tanrısı Zeus ile Olimpos tanrıları

Tanrılarla, devlerin savaşı

İnsanın yaratılışı

Tanrıların yasak aşkları, kıskançlıkları, mucizeleri ve fanilerle kurdukları ilişkiler...

 

Hepsi ve daha fazlası; araştırmacı yazar, tercüman, rehber Turgay Tuna’nın güzel anlatımıyla YUNAN MİLOTOLOJİSİ seminerlerinde…. Bekliyoruz…

 

“TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE DÜNYA” 

(PROF. DR. ERHAN BÜYÜKAKINCI)

 

 

Seminer başlangıç tarihi : 

Perşembe 19.00 - 21.00

 

 

Türk Dış Politikası ve Dünya” başlıklı seminerlerimizin temel amacı, Osmanlı Devleti’nin son döneminden günümüze değin dünya politikasına yön vermiş olan temel olayları ele almak ve bunların paralelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş şartlarını ve dış politikasını oluşturan dinamikleri incelemektir.

 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren Avrupa kıtasında ve dünyada yaşanan gelişmeler (emperyalizm, sanayileşme, silahlanma, milliyetçilik rüzgarları ve etnik rekabetler, imparatorlukların parçalanması, vs.) ışığında Osmanlı yönetiminin yetersizlikleri ve parçalanması, İttihat ve Terakki Fırkası dönemi ve Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi; dünyada faşizm ve savaşların yaygınlaşmasıyla birlikte İnönü dönemi politikaları ele alınacaktır. 

 

DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ İLE " İSTANBUL TARİHİ VE SANATI"

 

Seminer başlangıç tarihi : 

 ( Toplam süre 5 ay )

 

 • Kasım: Bizans dönemi

 • Aralık:  İstanbul’un fethi – Mimar Sinan dönemi

 • Ocak: 16. yy. ilk yarısı – 18. yy. başı

 • Şubat:  18. yy. – 19. yy. ilk yarısı

 • Mart: 19. yy. ikinci yarısı – 20. yy.

 • Nisan: Osmanlı dönemi İstanbul’unda yaşam kültürü, sosyal hayat

 

Dünya’nın tarihsel imparatorluk metropollerinden İstanbul’un 2000 yıllık gelişimini şehircilik mimari sosyal hayat, görgü kısacası tarihsel perspektiften ele alarak İstanbul Uygarlığı / medeniyetini gözler önüne sererek katılımcıyı İstanbul’un ehli yapabilmek için planlanmıştır.İstanbul görgü, kültür, sevgi, aşk, bilgi, hazım demek. Akdeniz medeniyetinin Roma’dan günümüze sürekli merkezi olarak Cumhuriyeti dönemini de üretmesi, emsallerine göre yeni bir başkent, yeni bir kent olmasına rağmen kıtalar arası geçiş bölgesi, bir Boğaziçi medeniyeti niteliğiyle yarattığı sentez içinde İstanbul’un biz ve onlar ayrımını tamamen ortadan kaldıran kent kültürü ve yakın tarihimizin odağı olması işlenecektir. Tarihi Avrasya coğrafyasında Akdeniz medeniyetine hakim olan Roma imparatorluğunun başkenti olarak İstanbul, Asya imparatorluk idealinin ve İslam uygarlığının da lideri olarak Türklerin gelenekten geleceğe yürüyüşünde batı dünyasıyla birleştiği metropol olmasıyla bu bileşenlerin sentezlendiği Osmanlı olgusunu da yaratan tükenmez bir kaynaktır.

 

Bizans döneminde İstanbul

Bizden önce de bir emperyal başkent olan İstanbul’un anıtsal bir Roma başkentinden Hristiyan uygarlığının merkezine bin yılda dönüşmesi ve karizmatik tarihinde her zaman küllerinden doğan bir anka kuşu gibi yaşaması Roma emperyal geleneğinin insanlık hafızasında sürekli olmasını sağladı.

 

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde İstanbul

Büyük Roma geleneği ile Asya emperyal idealini İslam’ın sultanlığı ile dünya çapında bir Pax Ottomana’ya dönüştüren Osmanlı’nın Roma’nın karizmatik tarihsel deneyimini daha da geniş boyutlu olarak sürdürmesinin başlıca nedeni olan İstanbul’un Yeniçağın uygarlık odağı olarak sergilediği sentez olan Osmanlı döneminden sonra onun yetiştirdiği kadroların bağımsızlığımızı koşulsuz bir kararlılıkla sağladıkları çağdaşlaşma dönemi olan Cumhuriyetin de yaratıcısı İstanbul kültürü oldu.

 

Sosyal Hayatıyla İstanbul

Her dönemde yarattığı her çeşit moda ile bir merkez idi İstanbul. Günümüzde yine cazibe merkezi olmaya başladı, tarihsel, kültürel ve ekonomik altyapısı ile tekrar Türkiye’nin lideri oluyor. Her şeyi ile çok renkli bir hayatı olan İstanbul şaşırtıcı, karizmatik, komik olayları ve efsanelere yansıyan lanetlenmiş bir şehir olmasına rağmen her zaman bir cazibe merkezi, insanlığın hayallerini dolduran erişilmesi zor bir ideal olmaya devam edecek.

 

 

 

"YUNAN  MİTOLOJİSİNİN EFSUNLU, BİRBİRİNDEN GÜZEL ÖYKÜLERİ..."

(TURGAY TUNA)

Seminer başlangıç tarihi : 

 

KADİM MISIR TARİHİ SEMİNERLERİ

(TURGAY TUNA)

Seminer Başlangıç Tarihi : 

 

“AVRUPA TARİHİ VE DÜŞÜNCESİ”  

(PROF. DR. ERHAN BÜYÜKAKINCI)

Seminer başlangıç tarihi : 

Çarşamba 11.00 – 13.00 (Hafta içi grubu)

Cumartesi 11.00 - 13.00 (Hafta sonu grubu)

 

“TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE DÜNYA” 

(PROF. DR. ERHAN BÜYÜKAKINCI)

Seminer başlangıç tarihi : 

Perşembe 19.00 – 21.00

 

"KENDİNİ BİL SEMİNERLERİ"

(YASEMİN CONKER)

Seminer başlangıç tarihi: 

Salı 19.00 - 21.00

 

"AVRUPA BİRLİĞİ İLE İŞ İLİŞKİLERİ VE TİCARET"

(DR. MURAT UĞUR AKSOY)

 

Seminer başlangıç tarihi : 

Pazartesi 19.30 - 21.30 ( 36 saat)

Program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

"VALİDE SULTANLAR VE HAREM HAYATI"

(DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ)

Seminer başlangıç tarihi : 

Perşembe 11.00 - 13.00

 

"TÜRK İSLAM SANATI" 

(DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ)

Seminer başlangıç tarihi : 

Çarşamba 19.00 - 21.00 

 

"İSTANBUL TARİHİ VE SANATI"

(DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ)

Seminer başlangıç tarihi : 

 

"AVRUPA SANATI"

(DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ)

Seminer başlangıç tarihi : 

 

"OSMANLI MİMARİSİ"

(DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ)

Seminer başlangıç tarihi : 

Çarşamba 19.30 - 21.30

 

"MİMAR SİNAN"

(DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ)

Seminer başlangıç tarihi : 

 

"OSMANLI EL SANATI"

(DOÇ. DR. DENİZ ESEMENLİ)

Seminer başlangıç tarihi : 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page